Lietošanas noteikumi

Reģistrējoties kā klients mājaslapā autolevi.lv (turpmāk – mājaslapa), veicot piedāvājumu vai rezervēšanu izmantojot mājaslapu, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies un piekrītat šīs mājas lapas lietošanas noteikumiem (turpmāk – lietošanas noteikumi) un apņematies ievērot šos lietošanas noteikumus. Lietošanas noteikumi attiecas uz izveidotajām tiesiskajām attiecībām starp visām personām, kas ir reģistrējušās mājaslapā kā klienti vai kuri slēdz līgumus izmantojot mājaslapu (turpmāk – klienti) un īpašniekiem un mājaslapas administratoriem SIA AL Latvia (turpmāk – Autolevi).

I Lietotie termini

1.1. Autolevi – SIA AL Latvia, Reģistrācijas nr.:40103899579, Dzeņu 14-70, Rīga, LV-1021, kontaktinformācija: info@autolevi.lv, +371 248 709 42.

1.2. Mājaslapa – autolevi.lv, piederoša Autolevi.

1.3. Pakalpojumi – visi Autolevi pakalpojumi, kuri pieejami klientiem un kuri ir izmantojami mājaslapā. Pakalpojumi neiekļauj transportlīdzekļu nomu (t.i. autonomas līgums netiek slēgts ar Autolevi), līguma izpildes nodrošināšanu, kā arī piedāvājumu izteikšanu par transportlīdzekļu lietošanu vai iznomāšanu.

1.4. Lietošanas noteikumi – Lietošanas noteikumi, kurus ievērojot Autolevi nodrošina pakalpojumus klientiem.

1.5. Cenrādis – Cenas, kuras ir publicētas mājaslapā izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju un kuras kalpo par pamatu pakalpojumu nodrošināšanai Autolevi klientiem.

1.6. Lietotāji – Klienti un citas personas, kuras apmeklē mājaslapu.

1.7. Klients – persona, kura ir reģistrējusies mājaslapā vai persona, kura veic piedāvājumu vai rezervēšanu mājaslapā.

1.8. Nomnieks – klients, kurš nomā auto no auto īpašnieka.

1.9. Īpašnieks – klients, kurš iznomā savu auto nomniekam.

1.10. Transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kuru viens īpašnieks nodod otram klientam izmantošanai par maksu.

1.11. Reklāma – klienta ierosinājums ar mērķi saņemt piedāvājumu.

1.12. Piedāvājums – klienta sagatavots paziņojums par nodomu nomāt transportlīdzekli, ar mērķi noslēgt darījumu;

1.13. Rezervēšana –  darījuma pieņemšana, izmantot īpašnieka nodrošināto transportlīdzekli. Rezervācija stājas spēkā pēc tam, kad ir saņemts naudas pārskaitījums Autolevi kontā un, tiklīdz rezervācija ir stājusies spēkā, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu.

1.14. Līgums – Līgumiskas parāda attiecības, zem kurām īpašnieks dod nomniekam izmantošanai savu transportlīdzekli pret atlīdzību.

1.15. Drošības elementi – unikāls lietotāja vārds un parole, PIN kalkulators, ID karte, mobilais ID vai ekvivalents, ko Autolevi ir izsniedzis klientam noteiktā kārtībā, ļaujot klientam ienākt mājaslapā kā klientam vai ar kā palīdzību Autolevi identificē klientu.

1.16. Konts – konts, ko Autolevi ir atvēris klientam, ar kuru klients var lietot Autolevi pakalpojumus. Konts ir beztermiņa, ja vien Autolevi ar klientu nevienojas citādāk.

 

II Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

2.1. Autolevi nodrošina lietotājiem mājaslapu, kuru tie var apmeklēt bez maksas un kurā klienti var veikt ierosinājumus ar mērķi saņemt piedāvājumus izmantot klientu automašīnas pret samaksu

2.2. Klienti publicē reklāmas un slēdz līgumus izmantojot mājaslapu uz savu atbildību un pēc brīvas gribas bez jebkādas ietekmes, iejaukšanās un starpniecības no Autolevi, viņi apzinās riskus, tiesības un pienākumus, ko uzliek reklāmas publicēšana un līgumu slēgšana, un klienti ir patstāvīgi atbildīgi par līgumiem, ko klienti slēdz savā starpā.

2.3. Autolevi nodrošina, ka nomnieka veiktais maksājums nonāk līdz īpašniekam pēc tam, kad transportlīdzekļa nomas periods ir beidzies. Autolevi pārskaita uz īpašnieka bankas kontu viena kalendārā mēneša ietvaros saņemtās summas vēlākais nākošā kalendārā mēneša trešajā nedēļā.

2.4. Autolevi nav atbildīgs par līgumu, kuri noslēgti ar mājaslapas palīdzību, izpildi  vai kvalitāti (ieskaitot transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un apskati, apdrošināšanas esamību u.c.) un šo līgumu ietvaros iznomāto transportlīdzekļu skaitu. Īpašnieks un nomnieks ir atbildīgi par līguma izpildi.

2.5. Autolevi nav atbildīgs par mājaslapā klientu publicētās informācijas precizitāti un likumību, taču Autolevi ir pienākums vēlākais vienas darba dienas laikā izņemt maldinošu vai nepareizu informāciju, kas ir kļuvusi zināma. Ja lietotājs zina par nepareizu informāciju, viņam/-ai ir pienākums nekavējoties informēt Autolevi.

2.6. Autolevi nav atbildīgs par negodīgu vai nelikumīgu jebkura klienta uzvedību gan attiecībā uz reklāmu publikāciju, gan uz līguma noslēgšanu vai izpildi.

2.7. Autolevi nepiedalās un nav iesaistītā puse starp klientiem noslēgtā līgumā. Autolevi nav neviena klienta pārstāvis, aģents, brokeris, pilnvarotais utt.

 

2.8. Visi paziņojumi un informācijas apmaiņa starp klientiem un Autolevi notiek elektroniskā formātā, izmantojot mājaslapā vai lietošanas nosacījumos publicēto kontaktinformāciju.

 

2.9. Mājaslapas un visa mājaslapas satura autortiesības pieder Autolevi. Publicējot mājaslapā ar autortiesībām aizsargātus darbus par transportlīdzekļiem, klients nodod autora īpašuma tiesības, kas attiecas uz šiem darbiem, Autolevi par brīvu un tik ilgi, kamēr klients publiski rāda šos darbus izmantojot mājaslapu. Autolevi ir tiesības jebkādā veidā izmantot klienta nosūtītos darbus, kā arī atļaut un aizliegt to izmantošanu, ieskaitot to reproducēšanu, izplatīšanu, tulkošanu un pielāgošanu, pievienot tos kolekcijām vai datu bāzēm vai nosūtīt tos plašākai sabiedrībai.

2.10. Autolevi informē klientus par lietošanas noteikumu grozījumiem, nosūtot atbilstošu paziņojumu uz klienta e-pasta adresi un uz klienta kontu.

 

III Klienta tiesības un pienākumi

3.1. Klientam ir tiesības:

3.1.1. veikt visus Autolevi piedāvātos darījumus un darbības mājaslapā pēc paša atbildības un saskaņā ar likumu, labu praksi un lietošanas noteikumiem;

3.1.2. saņemt informāciju par viņa kontā veiktajiem darījumiem un darbībām;

3.1.3. domstarpību gadījumā par lietošanas noteikumos veiktajiem grozījumiem, slēgt savu kontu vēlākais trīsdesmit dienu laikā skaitot no dienas, kad saņemts paziņojums par izmaiņām. Ja klients šī perioda laikā neslēdz savu kontu, tiks uzskatīts, ka klients pieņem lietošanas noteikumos veiktos grozījumus.

3.1.4. Slēgt kontu jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma, norādot uz līguma izbeigšanu starp klientu un Autolevi. Pēc līguma izbeigšanas visām savstarpējām prasībām, kurām nav iestājies maksāšanas termiņš, tas nekavējoties iestājas.

3.1.5. Uzināt, kā tiek izmantoti viņa dati, un kam tie ir nodoti, ja tie nodoti 3. personām.

3.2. Klientam ir pienākums:

3.2.1. nodrošināt pilnībā pareizus personas datus reģistrējoties mājaslapā, ieskaitot reģistrēšanos ar pareizu un pilnu vārdu un personas kodu vai reģistrācijas numuru un lietot pareizu e-pasta adresi un citus sakaru līdzekļus;

3.2.2. darīt zināmu Autolevi savu bankas kontu, lai saņemtu pārskaitījumus;

3.2.3. paziņot Autolevi, ja ir mainījušies kādi dati, vai nomainīt tos pašam vēlākais piecu darba dienu laikā pēc datu maiņas;

3.2.4. neizmantot mājaslapu nelegālām darbībām vai krāpšanai;

3.2.5.izmantojot mājaslapu, nodrošināt pilnībā patiesu informāciju, ieskaitot patiesus transportlīdzekļa datus (t.i. informāciju, kas adekvāti un pilnībā apraksta transportlīdzekļa stāvokli) un noteikt pietiekoši precīzi, lai izteiktu piedāvājumu;

3.2.6. precizēt cenu bāzes, sagatavojot piedāvājumu vai publicējot reklāmu;

3.2.7. neatļaut trešajām personām izmantot klienta kontu;

3.2.8. maksāt Autolevi maksu saskaņā ar cenrādi;

3.2.9. paziņot Autolevi par visām radušajām kļūdām un klienta kontā veiktajām neatļautajām darbībām un darījumiem;

3.2.10. publicēt reklāmas tikai par tiem transportlīdzekļiem, kurus klientam ir tiesības iznomāt, un nodrošināt nomas tiesību pieejamību visā reklāmas derīguma periodā;

3.2.11. garantēt, lai klienta nodrošinātā informācija mājaslapas lietošanas laikā:

3.2.11.1. nav maldinoša, neprecīza un/vai kļūdaina;

3.2.11.2. nesatur piedāvājumus izīrēt aizliegtus transportlīdzekļus vai transportlīdzekļus, kurus atļauts lietot komerciāliem nolūkiem tikai ar speciālām atļaujām;

3.2.11.3. nepārkāpj trešo personu īpašumtiesības un/vai ne-īpašumtiesības (ieskaitot, intelektuālo īpašumu);

3.2.11.4. nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai morāles normām;

3.2.11.5. nesatur vīrusus un citas programmas vai failus, kas apgrūtina, bojā vai kā citādi traucē mājaslapas normālu darbību un/vai kas pēc mājaslapas lietošanas var tikt saglabāts uz lietotāja datora un/vai apgrūtināt, bojāt vai kā citādi traucēt tā normālu darbību;

3.2.11.6. nesatur personas reklāmas (ieskaitot, atsauces uz citām mājaslapām u.c.) un tieši vai netieši neveicina izmantot trešās personas pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad ir saņemta Autolevi rakstiska atļauja.

3.2.12. glabāt mājaslapas lietošanai piešķirto lietotāja vārdu un paroli tā, lai tie nenokļūtu neautorizētas trešās personas īpašumā;

3.2.13. nekavējoties informēt Autolevi par visiem datiem un apstākļiem, kas ir izmainījušies salīdzinājumā ar reģistrēšanās fāzē iesniegtajiem datiem;

3.2.14. nekavējoties informēt Autolevi lietotājvārda vai paroles nozaudēšanas gadījumā vai gadījumā, ja dati ir nokļuvuši neautorizētas trešās personas īpašumā.

3.2.15. Klientam nav atļauts mainīt piedāvājuma aprakstu un saturu pēc tam, kad rezervācija ir stājusies spēkā, t.i., ir saņemts maksājums uz Autolevi kontu. Ir iespējams mainīt tikai tādu piedāvājumu, kura rezervācija vēl nav spēkā. Klientam ir atļauts papildināt un mainīt piedāvājumu, t.i., pievienot bildes, paskaidrojumus utt., taču, nav atļauts pēc rezervācijas veikšanas palielināt cenu vai pasliktināt citus noteikumus un nosacījumus.

3.2.16. Klientam, pildot noslēgto līgumu, ir pienākums pieņemt Autolevi depozīta izmantošanu.

3.2.17. Klienti piekrīt un klientiem ir pienākums noslēgt līgumu mājaslapā.

3.2.18. Klienta identifikācija un darbību veikšana notiek izmantojot drošības elementus mājaslapā. Darbības, kuras veicis klients izmantojot drošības elementus, tiek uzskatītas par klienta vai viņa likumīgā pārstāvja veiktajām darbībām.

3.2.19. Klients pieņem, ka visas darbības, kuras tiek veiktas izmantojot drošības elementus, Autolevi uzskata par taisnīgām un tās ir izpildāmas (un tās ir arī atļautas Latvijas normatīvo aktu izpratnē), izņemot gadījumus, kad  likums nosaka citādāk.

3.2.20. Klienti piekrīt apmainīties ar informāciju elektroniski, izmantojot internetu. Pēc reģistrēšanās kā klientam, lietotājs piekrīt informācijas apmaiņai nešifrētā veidā, izmantojot e-pastu.

3.2.21. Klients piekrīt, ka par grozījumi lietošanas noteikumos viņam tiek paziņots uz e-pastu un atstājot ziņu lietotāja kontā. Klients pieņem, ka viņš ir informēts par grozījumiem, ja Autolevi ir nosūtījis uz klientam e-pastu un atstājis ziņu klienta kontā.

3.2.22. Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 7.1 pantu klients ar šo dod savu piekrišanu Autolevi izsniegt rēķinus elektroniski uz klienta e-pasta adresi vai klienta kontu.

3.2.23. Autolevi ir tiesības sūtīt klientam pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas aptaujas, mārketinga materiālus u.c. materiālus. Klients var jebkurā brīdī aizliegt vai ierobežot šādas informācijas sūtīšanu.

3.2.24. Veicot maksājumus mājaslapā, klients apliecina, ka klients:

3.2.24.1. ir ir rīcībspējīga persona, kurai ir tiesības veikt mājaslapā pieejamos darījumus;

3.2.24.2. pienācīgi pilda visus pienākumus, kas noteikti lietošanas noteikumos;

3.2.24.3. apzinās, ka klienti slēdz visus līgumus bez Autolevi iejaukšanās un starpniecības un, ka klienti ir pilnībā atbildīgi par šādu līgumu izpildi;

3.2.24.4. apzinās, ka piedāvājuma veikšana var radīt saistošu pienākumus un gadījumā, ja netiek ievēroti šādi pienākumi, klients ir atbildīgs par pienākumu neizpildi un ietekmētajam klientam ir tiesības piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret viņu pēc saviem ieskatiem;

3.2.24.5. apzinās, ka pienākumus precīzi norādīt un maksāt transakcijas maksas, kas rodas izmantojot visus pakalpojumus, ir klienta atbildība un, ka Autolevi vai citi klienti nenorāda un nemaksā nekādas nodevas par klientu;

3.2.24.6. apzinās riskus, kas saistīti ar elektroniskā pasta nosūtīšanu: ziņas var pazust, konfidenciāla un personiskā informācija var tikt apzināti vai neapzināti mainīta, nozagta vai izpausta trešajām personām. Autolevi nav atbildīgs par šādu risku iestāšanos.

3.2.24.7. pēc piekrišanas lietošanas noteikumiem, klientam un Autolevi nav nodoma izveidot citas juridiskās attiecībās nekā tās, kas skaidri izklāstītas lietošanas noteikumos;

3.2.24.8. apzinās, ka, ja lietotāja vārds un parole mājaslapas izmantošanai ir nonākusi trešās personas īpašumā, pēdējais ir spējīgs pieņemt klienta saistošos pienākumus un tie ir klienta pārziņā un Autolevi nav nekādu pienākumu sīkāk pārbaudīt mājaslapas lietotāju (izņemot lietotāja vārdu un paroli).

3.2.24.9. apzinās un piekrīt, ka Autolevi ir tiesības veikt klienta personas datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikas piemērojamiem tiesību aktiem un šiem lietošanas noteikumiem, un, nepārkāpjot konfidencialitātes pienākumus, Autolevi var saglabāt vai apstrādāt klienta sniegtos vispārīgos datus savās datubāzēs, klientu vai dokumentu vadības sistēmās, kā arī norēķinu un uzskaites sistēmās. Autolevi arī var būt nepieciešams savākt, uzglabāt un lietot klienta vai tā pārstāvju informāciju, kura ir nepieciešama juridisko pakalpojumu sniegšanai, uzņēmu procesu darbībai (piemēram, kontaktu datubāzes pārvaldību, atjaunošanu un izmantošanu u.c.) vai iekšējo datu bāzu vai klientu vadības sistēmu pārvaldībai vai no likuma izrietošo saistību izpildei. Klients jebkurā brīdī ar rakstisku paziņojumu var atcelt vai ierobežot augstāk aprakstītās datu apstrādes tiesības.

3.2.24.10. Autolevi ir tiesības pēc rezervāciju apmaksas atskaitīt cenrādī noteiktās maksas no klientam izmaksātās summas.

IV Autolevi tiesības un pienākumi

4.1. Autolevi ir tiesības izvēlēties vai apstiprināt lietotāja reģistrēšanos kā klientam.

4.2. Autolevi ir tiesības noteikt lietošanas noteikumus attiecībā uz cenrādi un pakalpojumu sniegšanu un grozīt tos jebkurā brīdī.

4.3. Autolevi ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc savas brīvas izvēles ierobežot vai atcelt klienta tiesības izmantot mājaslapu, ieskaitot, klienta publicētās informācijas mainīšanu, vai pārtraukt piedāvājumu vai slēgt klienta kontu un neļaut klientam vēlreiz reģistrēties kā klientam, ja klients:

4.3.1. pārkāpj lietošanas noteikumus vai klienta pienākumus, kas izriet no lietošanas noteikumiem, ieskaitot, ja klients nav samaksājis Autolevi saskaņā ar lietošanas noteikumiem un cenrādi;

4.3.2. reģistrējoties kā klients vai lietojot mājaslapu, ir iesniedzis informāciju, kas ir nepatiesa, maldinoša un/vai neprecīza;

4.3.3. apzināti un ar nolūku izplata nepatiesu informāciju Autolevi mājaslapā, jebkādā veidā aizskar citas personas vai uzvedas necienīgā veidā;

4.3.4. publicē piedāvājumus, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem vai spēkā esošo likumdošanu;

4.3.5. izmantojot mājaslapu, izraisa naidu vai pauž savu politisko pārliecību;

4.3.6. ar nolūku izvirza mērķi pārkāpt  vai tikai daļēji ievērot līgumu;

4.3.7. ir miris vai izbeidzis darbību;

4.3.8. kompetenta valsts iestāde pieprasa konta slēgšanu vai attiecīgās saistības izriet no tiesas sprieduma.

4.4. Ja lietotājs ir pēc kārtas trīs reizes nepareizi ievadījis drošības elementus, Autolevi ir tiesības bloķēt lietotāja pieeju mājaslapai, kamēr tiek noskaidroti apstākļi.

4.5. Autolevi ir tiesības bloķēt lietotāja pieeju mājaslapai, kamēr tiek noskaidroti apstākļi vai Autolevi rīcībā ir nonākuši fakti, kas ļauj pamatoti secināt, ka drošības elementi ir kļuvuši zināmi trešajai personai, kurai nav tiesības izmantot mājaslapu, vai, ja mājaslapas lietošana var būt saistīta ar krāpšanu, ko veic klients vai lietotājs, vai, ja ir kāds cits iemesls konta bloķēšanai pamatojoties uz lietošanas noteikumos noteikto.

4.6. Ja viens klients ir saņēmis trīs negatīvs komentārus no cita klienta, Autolevi ir tiesības uz laiku apturēt klienta konta tiesības sniegt piedāvājumus. Klientam ir tiesības apstrīdēt konta lietošanas tiesību ierobežošanu, nosūtot sūdzību vēstuli Autolevi. Autolevi lēmums ir galīgs.

4.7. Par klienta konta slēgšanu Autolevi informē klientu nosūtot e-pastu vai publicējot saistītu paziņojumu pēc klienta mēģinājuma ienākt mājaslapā. Autolevi informē klientu par piedāvājuma slēgšanu vai izmaiņām.

4.8. Autolevi ir tiesības jebkurā brīdī uzraudzīt mājaslapā veiktās darbības un pārbaudīt vai klientu un lietotāju veiktās darbības ir saskaņā ar likumu un lietošanas noteikumiem.

4.9. Autolevi ir tiesības saglabāt jebkādus klienta rīkojumus.

4.10. Autolevi ir tiesīgs jebkurā brīdī mājaslapas robežās pārvietot datus, labākas mājaslapas lietojamības dēļ, taču nomainot lietotāja ievadīto piedāvājumu saturu.

4.11. Autolevi ir tiesības saskaņā ar cenrādi iekasēt pakalpojuma maksu no klienta.

4.12. Autolevi ir tiesības saskaņā ar cenrādi iekasēt līgumsodu par lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

4.13. Autolevi ir tiesības pieprasīt procentus no klienta brīdī, kad pienākums kļūst iekasējams cenrādī noteiktajā apjomā, ja ir bijušas kavēšanās izpildot finansiālās saistības.

V Personas datu apstrāde

5.1. Lietošanas noteikumos norādītajiem mērķiem un norādītajos apjomos Autolevi ir tiesības apstrādāt klienta nodrošinātos datus reģistrēšanās procesā, datus, ko Autolevi ir pieprasījis mājaslapas lietošanas laikā vai datus, kuri mājaslapas lietošanas laikā ir ievākti par klientu jebkurā citā veidā (turpmāk – dati).

5.2. Klients dod piekrišanu Autolevi apstrādāt datus lietošanas noteikumos noteiktajiem mērķiem un noteiktajos apjomos. Klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā brīdī, pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu, kā arī savākto datu izdzēšanu un lietotāja konta slēgšanu. Piekrišanas atsaukšanai nav atpakaļejoša spēka.

5.3. Klienti un lietotāji ir informēti un piekrīt, ka tīmekļa izmantošanas laikā, Autolevi saglabā visu informāciju, ko lietotāja vai klienta dators nosūta Autolevi.

5.4. Klienti un lietotāji ir informēti un piekrīt, ka Autolevi ir tiesības izmantot sīkdatnes.

5.5. Autolevi ir pienākums informācijas pārsūtīšanai izmantot šifrētus komunikācijas risinājumus, ja tas ir tehniski iespējams un puses par to ir vienojušās.

5.6. Autolevi vāc un saglabā datus elektroniski un iegūsttos arī citā veidā, ja nepieciešams.

5.7. Autolevi izmanto datus pakalpojumu nodrošināšanai, attīstībai un pielāgošanai.

5.8. Autolevi nenodod vai neatklāj datus trešajām personām, izņemot lietošanas noteikumos vai likumdošanā norādītajos gadījumos.

5.9. Autolevi ir tiesības izmantot datus un sniegt informāciju Autolevi pilnvarotām trešajām personām, lai sadarbotos ar tiem ar mērķi nodrošināt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī, lai paplašinātu, uzlabotu un attīstītu pakalpojumus jebkurā citā veidā.

5.10. Autolevi ir tiesības nodot datus personai, kura nodarbojas ar parādu piedziņu (parādu piedziņas uzņēmumam, advokātu birojam), lietošanas noteikumos norādītajos gadījumos un publicēt parādnieka datus mājaslapā uz termiņu līdz 365 dienām, kamēr parāds nav atgūts.

5.11. Autolevi un lietošanas noteikumos iepriekšējā apakšpunktā minētajai personai ir tiesības nosūtīt datus arī uzņēmumiem, kuri atspoguļo maksājumu saistību nepildīšanu, piemēram, CrefoRating , kuri var apstrādāt datus kredīta lēmuma pieņemšanas mērķiem maksājumu saistību neizpildēs reģistrā, ko pārvalda atbilstošā persona.

5.12. Autolevi ir tiesības pārraidīt klienta datus citam klientam, ja šie klienti ir vienojušies vai noslēguši līgumu.

5.13. Autolevi nav atbildīgs, ja klienta dati tiek izpausti trešajām personām klienta radīto apstākļu rezultātā.

Otsingu teostamiseks on vajalik märkida asukoht!

Saan aru ×